26. FEBRUAR
OCD-lidelse. Leger og psykologer i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Andre interesserte.
Læringsmål: Generell kunnskap om tvangslidelse og hva som er virksom behandling.Arrangør: Den Norske Legeforening.  Kurssted: Sykehuset Telemark Skien, Konferansesenteret, Vrangfoss, Ulefossvegen. Mer informasjon her.

27. FEBRUAR
En sjelden dag.
På linje med andre europeiske land settes sjeldne diagnoser på dagsorden i Norge denne dagen.

En sjelden dag arrangeres av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), Helsedirektoratet og Unge Funksjonshemmede. «Living with a rare disease – day by day, hand in hand» som hovedtema fra Eurordis sin side.

Konferansen er gratis, åpen for fagfolk og organisasjoner/brukergrupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet. Programmet er mangfoldig med innlegg fra både brukere, fagfolk og myndighetspersoner. For mer informasjon, se her.

2.-8. MARS
Hjerneuken. I regi av Norsk nevrologisk forening og Legeforeningen. Se program og informasjon her.

9.-13. MARS 2015
Nevrodagene, Norsk nevrologisk forenings årlige fagdager.
De XXVII. Nevrodager blir arrangert i uke 11 (9.-13. mars) i 2015 i Oslo på Ingeniørenes Hus.
Mer informasjon om nevrodagene her.

12. MARS 2015
"Hvilken jobb passer for meg?" Innføring i teori og metoder for yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov. Det vil si elever med dysleksi, lese-skrivevansker, ADHD, Tourettes syndrom, Autismespekterdiagnose og/eller andre læringshindrende vansker.  Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten for grunnskole, PPT/OT for videregående opplæring, rådgivere i ungdomsskoler, skoler for videregående opplæring og voksenopplæringssentre. Mer informasjon her.
Kurset holdes på Bredtvedt i Oslo

21.-25. MARS 2015
Verdenskongress om søvnmedising, WASM. 6th World Congress on Sleep Medicine. I Seol, Korea. Se hjemmeside til konferansen: www.wasmonline.org.

5.-6. MAI
Bevegeslsesforstyrrelser. Målgruppe: Leger i spesialisering i nevrologi og annet helsepersonell med interesse for bevegelsesforstyrrelser. Etter endt kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskap om den biologiske bakgrunn for bevegelsesforstyrrelser og ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om diagnostikk og behandling av slike sykdommer.
Leder av kurskomite: Jan Petter Larsen, professor/forskningssjef ved Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser. Kurset holdes på Stavanger universitetssykehus. Mer om kurset her.

11.-15. MAI
Neurorfeedback Introductory Course. More and more therapists successfully use Neurofeedback as a complementary method for the treatment of various disorders such as AD(H)D, autism, epilepsy, migraine, depression, anxiety and sleep disorders. Neurofeedback is a form of biofeedback that teaches the patient to influence his brain function and thereby improve the ability of the brain to self-regulate.
Kurset holdes i Malmø. Les mer om kurset her.

16.-20. MAI 2015
APA, American Psychiatric Association arrangerer sin årlige konferanse i Toronto, Canada. www.annualmeeting.psychiatry.org.

19.-20. MAI
"All kids can succeed". Sosial ferdighetstrening. Effektive intervensjonar for åtferd og sosiale utfordringar. Hjå barn med Asperger syndrom, autisme, non-verbale lærevanskar, ADHD, bipolare lidingar og lærevanskar.
Rica Maritim, Haugesund. I regi av Helse Fonna v/Seksjon Habilitering og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest. Forelsningene blir holdt på engelsk. For mer informasjon og påmelding, se her.

28.-31. MAI 2015
Den 5. Verdenskongress om ADHD i Glascow, Scotland. www.adhd-congress.org.

20.-24. JUNI 2015
ESCAPs 16. internasjonale kongress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry holder kongressen i Madrid. Se www.escap.eu.

24.-26. JUNI 2015
Den første verdenskongressen om Tourettes syndrom og tics. Om ny forskning, behandling og globalt samarbeid. I London. For mer informasjon, se her.

Tilbake til Innsikt-forsiden

Tilbake til www.nasjkomp.no