Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig kronisk sykdom som medfører nedsatt helsetilstand og levealder. Behandling er helt avgjørende for å bedre prognosen for pasienter med CF og det er i dag økende oppmerksomhet på forhold som vanskeliggjør behandlingen. Dette inkluderer psykiske vansker og atferdsproblemer. I artikkelen som nylig ble publisert ble 188 pasienter med CF i alderen 5-18 år fulgt opp av Massachusetts General Hospital i Boston. Alle ble vurdert av en barnepsykiatrisk klinikk i forhold til diagnosen AD/HD etter kriteriene i DSM-IV-TR i tidsrommet august 2005 til desember 2008. Både alvorlighetsgraden av AD/HD før behandling og utviklingen av AD/HD symptomer etter behandling ble kartlagt. For pasienter som ble behandlet for AD/HD med legemidler ble effekten fulgt nøye i forhold til medikament og dosering. I artikkelen blir det antydet at CF kan forhøye risikoen for AD/HD symptomer blant annet på grunn av ernæringssvikt tidlig i livet. Psykososialt stress som følge av stor sykdomsbelastning som følge av CF kan også bidra til forverring av AD/HD symptomer. I tillegg nevnes det at symptomer på AD/HD lett kan overses hos barn med CF.


18 av de 188 pasientene (9,6 prosent) ble diagnostisert med AD/HD. Fire av disse hadde gastrostomi sonde for å støtte næringsopptak. 12 hadde tidligere vært innlagt til behandling på sykehus for CF relaterte sykdomstilstander. Alle hadde respiratoriske komplikasjoner og over halvparten ble behandlet med legemidler mot respirasjonsvansker og/eller fordøyelsesvansker. Alle hadde minst én psykiatrisk tilleggslidelse. Alle ble gitt tilbud om et psykososialt behandlingsopplegg for AD/HD som blant annet inkluderte støtte i undervisningen samt psykoterapi individuelt og/eller sammen med familien. Det ble forsøkt behandling med legemidler for 13 av pasientene. Syv forsøkte behandling med sentralstimulerende medikamenter og ti forsøkte andre legemidler (for eksempel Atomoxetin). Fire brukte en kombinasjon av sentralstimulerende og ikke-sentralstimulerende. Vekttap var den vanligste bivirkningen ved bruk av sentralstimulantia.

11 av barna hadde vansker med å følge opp CF-behandlingen før oppfølgingen ble påbegynt. For fem av disse ble det i oppfølgingen målt en klinisk bedring i CF-behandlingen etter at AD/HD behandlingen var påbegynt. Tre takket nei til et behandlingsopplegg for AD/HD som inkluderte både legemidler og psykososiale tiltak. Disse hadde heller ingen bedring i CF-behandlingen. To hadde liten eller ingen bedring av AD/HD-symptomene etter behandling med legemidler. Vanskene i CF-behandlingen fortsatte også hos disse. Det var mest vanskelig å få de eldste tenåringene til å følge opp behandlingsopplegget for AD/HD. I motsetning til det som vanlig når det gjelder legemiddelbehandling for barn og unge med AD/HD der sentralstimulantia er førstevalget, anbefaler artikkelforfatterne en mer forsiktig framgangsmåte for disse pasientene i medisinutprøvningen enn det som er vanlig for AD/HD pasienter, ikke minst på grunn av faren for vekttap. Hovedkonklusjonen er at AD/HD er en vanlig tilleggstilstand hos barn og unge med CF som kan behandles. Dersom behandlingen av CF - symptomene er hindret av barnets atferd anbefales det at barnet blir utredet for AD/HD eller andre psykiske tilstander. Artikkelforfatterne påpeker behovet for videre forskning, blant annet for å se mer inngående på hvilken effekt behandling en av AD/HD hos pasienter med CF har på den medisinske behandlingen av CF og hvilket helsemessige utslag dette gir.

 

Referanse:
Georgiopoulos,AM., Liwei, L., Hua, MD.: The diagnosis and Treatment of Attention Deficit-Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents with Cystic Fibrosis. Psychosomatics 2011 52, 160 – 166.

 

HVA ER CYSTISK FIBROSE?
 

Cystisk fibrose (CF) er en medfødt arvelig sykdom som angriper blant annet lunger og mage-/tarm systemet. Sykdommen skyldes en mutasjon på kromosom 7 som fører til at protein i celleveggen ikke fungerer som det skal. Mutasjonen fører blant annet til at seigt slim legger seg i luftveiene, noe som fører til hyppige eller kroniske lungeinfeksjoner. De aller fleste med denne sykdommen har svikt i bukspyttkjertelen og er avhengig av å tilføre fordøyelsesenzymer hver gang de spiser. CF er en sjelden sykdom, i Norge regner vi med at om lag 280 har diagnosen. Fremskritt innen forskning som bl.a. oppdagelse av CF – genet i 1989, har gitt økt kunnskap om sykdommen, muligheter for tidlig diagnostisering og forbedret behandlingen. Forventet levealder har økt betraktelig som følge av god forebyggende behandling og ligger i dag på 40 – 50 år.