Topiramat, markedsført som Topimax®, er et bredspektret medikament mot epilepsi og brukt i Norge siden 1997. Det har klare fordeler fremfor antipsykotiske medikamenter ved at det verken er forbundet med vektøkning eller tardive dyskinesier (kroniske bevegelsesforstyrrelser). For å undersøke effekt og bivirkninger av topiramat mot tics, gjennomførte Jankovic og medarbeidere en randomisert, dobbel blind placebokontrollert studie, noe som ikke var gjort tidligere. Niogtyve pasienter, hvorav 26 menn i alderen 7-65 år (gj.snittlig alder 16.5 år) inngikk i studien. Alle hadde moderate til alvorlige tics med skåre >= 19 bedømt ut fra Yale Global Tics Severity Scale (YGTSS), og de hadde en markert funksjonssvekkelse med en alvorlighetsskåre på >=4 på Clinical Global Impression Scale (CGI). Ingen brukte mer enn ett annet medikament mot tics eller komorbide tilstander. Tyve av 29 pasienter (69 %) fullførte dobbelt blind-fasen av studien. Topiramat ble gitt i dose 25 mg/dag med trinnvis økning til høyst 200 mg/dag i løpet av seks uker, avhengig av hvor godt den aktuelle døgndosen ble tålt.

 

Måldosen (gjennomsnittlig 118 mg/dag) ble opprettholdt i fire uker, før topiramat ble trappet ned og fjernet. Resultatet var en bedring i Total Tic Score på 14,29 fra studiens start til endepunktet etter 10 uker for topiramatgruppen, sammenlignet med en bedring i Total Tic Score på 5,00 for placebogruppen. Forskjellen i skåre mellom de to gruppene var statistisk signifikant. Dessuten sås statistisk signifikant bedring på de andre delskalaene av YGTSS, for motoriske tics, vokale tics og generell alvorlighetsgrad, så vel som bedring på CGI-skalen og skalaen for forutgående trang før tics (”premonitory urge”). Overraskende nok var det ingen klinisk signifikante forskjeller mellom topiramat- og placebogruppen når det gjaldt hyppigheten av bivirkninger. Blant dem som fikk topiramat var de vanligste bivirkningene hodepine (3), diaré (3), magesmerter (2) og døsighet/økt søvnbehov (2). Blant dem som fikk placebo så man samme type bivirkninger hos like mange pasienter bortsett fra diaré som kun opptrådte hos en. Bare en pasient i topiramatgruppen og en i placebogruppen avbrøt studien på grunn av bivirkninger.

 

Konklusjon: Denne 10 uker lange dobbelt blinde placebo-kontrollerte studien viste at topiramat kan være et trygt og effektivt medikament mot moderate til alvorlige tics ved Tourettes syndrom. Topiramat ble godt tolerert i denne studien, men noen av de vanligste bivirkningene av medikamentet som søvnighet, kognitive problemer og vekttap, kan ha unngått å bli rapportert på grunn av studiens relativt korte varighet. Før topiramat kan anbefales i rutinebehandlingen av tics, er det imidlertid nødvendig med en større undersøkelse som omfatter flere pasienter, og der behandlingen strekker seg over lengre tid.

Referanse
Jankovic J, Jimenez-Shahed J, Brown LW (2011): A randomised, double-blind, placebo-controlled study of topiramate in the treatment of Tourette syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry ;81;70-73.