RFM-ene ble opprettet i 2007, og det ble vedtatt at de skulle dekke de fire diagnosene autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. De fire regionale fagmiljøene har likevel forskjellig tilnærming og organisering til de fire diagnosene. Noen har valgt å ha flere enheter innen autisme, mens en helseregion ikke har med narkolepsi.


Fra SINTEF-rapporten Regionale fagmiljøer for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi: «Etter 2007 er det lagt vekt på at fagmiljøene for de fire gruppene skal være felles, jf bl.a. Prop. S1 (2009-2010)».
 

Videre sier rapporten at midler som er disponert, gir en indikasjon på at satsingen i de regionale helseforetakene ikke samsvarer med de føringer som er gitt i statsbudsjettet for 2007, se www.sintef.no/uploadpages*/276914/SINTEF_A19505.pdf.
 

Innsikt spurte lederne/koordinatorene av RFM-ene via e-post om hva som var blitt gjort i løpet av det siste året, og hva vi kan vente oss av dem i tiden som kommer. Her er en oversikt over noen av aktivitetene de tre RFM-ene og det ene R-FAAT, Regionalt fagnettverk for autisme, AD/HD, Tourettes syndrom har hatt og skal ha.

RFM Helse Vest

Regionalt fagmiljø for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Vest RHF er lokalisert med tyngdepunkt i Stavanger, og Sigrun Einarsdottir Nemeth er kontaktperson. Nettverket består av 14 personer som er ansatt i blant annet Helse Stavanger, Helse Bergen og Helse Fonna. Hvem de 14 er kan ses på hjemmesiden til Stavanger Universitetssykehus, der nettverket har en egen side.
 

Sigrun Einarsdottier Nemeth og hennes kollega Malfridur Lorange forteller at i løpet av året har de ansatte i RFM Helse Vest deltatt på flere konferanser, blant annet i Glasgow, der fem personer deltok i på konferansen «No mind left behind» i slutten av mars. Flere av de ansatte har deltatt på kurs om Tourettes syndrom, både i Norge og Sverige. Og en person tilknyttet nettverket var i Canada på en internasjonal søvnmedisinsk kongress i Quebec.
 

Sigrun Einarsdottir Nemeth og Malfridur Lorange forteller videre at avdelingen jobber med utvikling av ikke-medikamentell behandling for ADHD, og seks av avdelingens ansatte har vært på kurs om Cogmed og QEEG, noe de også har kjøpt inn utstyr til. Fremover vil de jobbe med å implementere manualer for AD/HD fra Østfold til Sør-Rogaland.

Autisme har sitt eget fagmiljø i Helse Vest
I Helse Vest har de et eget fagmiljø for autisme. Det er Hildegunn Waage som er koordinator her, og hun kan treffes på telefon 52 73 27 00. Se mer om denne enheten på webadressen www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/autisme/Sider/enhet.aspx.
Fra 2012 blir Regionalt fagmiljø Vest lokalisert i Helse Bergen og Helse Fonna, og slått sammen til et regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Koordinator for fagmiljøet blir fra 2012 lokalisert i Bergen.

RFM Helse Midt-Norge

Regionalt fagmiljø for autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt-Norge tilbyr basistilbud innen habilitering og psykisk helsevern samt tilgang på utvidet kompetanse gjennom nevropsykiatriske team i alle helseforetak. De nevropsykiatriske teamene er knyttet sammen i nettverk og utgjør sammen med brukerrepresentanter RFM i Midt-Norge. Fra 2011 har også fagpersoner fra Statped deltatt i nettverket, forteller nettverkskoordinator Sigrid Aas.
Hun forteller videre at mange i RFM Midt-Norge har deltatt på konferanser både i og utenfor Norge. Det har vært satset på metodeopplæring i år, og RFM-en har hatt kurs om utredningsredskaper for autisme, og opplæring i kartleggingsverktøyet 5-15.
I høst startet RFM Helse Midt-Norge også opp en regional gruppe for de som tilbyr behandlingsformen tics-kontrollerende trening (HRT, habit reversal training.)
Nettverket kan kontaktes via nettverkskoordinator Sigrid Aas i Helse Midt-Norge RHF på telefon +4791329209 eller på mail Sigrid.Aas@helse-midt.no

RFM for autisme, AD/HD, Tourettes syndrom (R-FAAT), ved Universitetet i Nord-Norge.

Kari Anne Pedersen er regional rådgiver ved Nord-Norges regionale fagnettverk, R-FAAT. R-FAAT har de tre diagnosene autsime, AD/HD og Tourettes syndrom som sitt fagfelt. Pedersen forteller at det planlegges flere dagskurs om Tourettes syndrom i begynnelsen av 2012 på flere av sykehusene i Helse Nord. Kursene vil omfatte blant annet bruken av tics-kontrollerende trening, og introduksjonskurs ADOS (Autisme – Diagnostisk – Observasjon – Skjema) og ADI-R (Autisme – Diagnostisk – Intervju).
 

I  2012 skal R-FAAT også holde kurs for foreldre til barn med Tourettes syndrom. Det er også satt av midler for at hver av de tre brukerorganisasjonene skal arrangere familieseminar, og Kari Anne Pedersen skal besøke ulike fagmiljøer for å diskutere samarbeid.
Narkolepsi er ikke inkludert i Nord-Norges R-FAAT. På spørsmål om hvorfor det er slik, svarer Kari Anne Pedersen:
- Vi i R-FAAT har en pågående dialog med Helse Nord angående dette med narkolepsi. Da R-FAAT ble opprettet lot Helse Nord Nevrologisk avdeling ved UNN Tromsø (universitetssykehuset Nord-Norge) beholde ansvaret for narkolepsi, og slik er det fremdeles. Vi håper på en løsning på dette snart, men pr i dag er det altså nevrologisk avdeling som har ansvaret, og det er dit personer med narkolepsi må henvende seg.

RFM for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

RFM Helse Sør-Øst ligger ved Oslo universitetssykehus HF, Kvinne- og barneklinikken i Barneavdelingen for nevrofag. Enheten ledes av Ellen Munkhagen, som forteller at det er syv fagpersoner som jobber i RFM Helse Sør-Øst. De ansatte leder nettverksgrupper, underviser, og gir råd og veiledning til spesialisthelsetjeneste og brukere.
 

– RFM skal arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester som er preget av langsiktighet, kontinuitet og god kvalitet (Ellen Munkhagen).
 

Sammen med de andre RFM-ene i landet, Folkehelseinstituttet med fler, har RFM Helse Sør-Øst satset på utdanning av fagfolk i autismediagnostiserings-verktøyene ADI-R og ADOS. Som flere av de andre RFM-ene, har også RFM Helse Sør-Øst satset på implementering av tics-kontrollerende trening. Dette arbeidet har foregått i samarbeid med Sykhuset Sørlandet HF, ABUP, skriver Munkhagen videre i en e-post til Innsikt. For de med AD/HD-diagnose arbeider RFM Helse Sør-Øst for at det etableres tilbud om psykoeudukative samtalegrupper for voksne i samarbeid med distriktspsykiatriske sentra.
 

Når det gjelder narkolepsi, skriver Munkhagen at de sammen med de andre RFM-ene og NK vil utarbeide en standard for utredning, diagnostikk og behandling av narkolepsi. Dette med utgangspunkt i internasjonale retningslinjer.
 

RFM Helse Sør-Øst er tilgjengelig på www.oslouniversitetssykehus.no/regionalt-fagmiljø.
 

– Det har vært mye etterspørsel etter behandlere som jobber med tics-kontrollerende trening etter at NK har arrangert flere kurs for behandlere de siste årene. Det er derfor svært gledelig at flere av RFM-ene tar opp denne tråden og jobber videre med implementeringen av behandlingsformen, sier Gerd Strand, leder ved NK.
 

For kontaktinformasjon til de forskjellige sentrene, klikk her.