Retningslinjene er utarbeidet av en arbeidsgruppe utgått fra det europeiske selskapet for TS, «the European Society for the Study of Tourette Syndrome» (ESSTS). Retningslinjenes del III omhandler anbefalinger av atferdsrettede og psykososiale tiltak for barn og unge med TS og andre tic-tilstander. Grunnlaget for retningslinjene er en systematisk gjennomgang av studier av effekten av atferdsterapi og psykososiale tiltak ved TS og tic-tilstander. Retningslinjene omtaler ikke komorbide tilstander, da dette ligger utenfor retningslinjenes målsetning.
 

Forfatterne av retningslinjene søkte i databasene Medline, PsychINFO og Cochrane Library etter studier som var publisert i perioden 1950-2010. 159 relevante arikler ble hentet ut fra databasene. Av disse var det blant annet tolv systematiske oversiktsartikler, åtte randomiserte kontrollerte studier, en ikke-randomisert studie og flere kasuistikker. Det ble ikke funnet studier der atferdsterapi ble sammenlignet med medikamentell behandling.
 

Av psykologiske intervensjoner er atferdsterapi den metoden som er best kartlagt, og i litteraturen ble det funnet åtte ulike atferdsbehandlinger for tics. Av disse er det ticskontrollerende trening (HRT) som ser ut til å være mest lovende, og som er undersøkt i flest studier. Deretter kommer behandlingsmetoden eksponering og responsprevensjon, som også ser ut til å ha god effekt.

Det eksisterer så å si ingen studier av effekten av psykososiale intervensjoner, slik som psykoedukasjon, selvhjelpsgrupper og gruppeundervisning, og det finnes ingen kontrollerte studier som viser effekten og nytten av disse. Nytten av slike intervensjoner er likevel trukket frem i klinisk praksis. Psykoedukasjon alene kan være nyttig for familier som ikke deltar i noen form for omfattende behandling fordi pasienten har lette tics, eller andre tilbud ikke er tilgjengelige.

Anbefalinger
 

Retningslinjene anbefaler at ticskontrollerende trening og eksponering og responsprevensjon bør være førstevalg for barn og voksne som ønsker å redusere sine tics, og at dette prøves først fremfor andre atferdsterapeutiske metoder.

Informasjon om tics og TS til pasienten og familien anbefales i alle tilfeller uansett om ticsene er lette, moderate eller alvorlige. Andre tiltak som samarbeid med skole eller sosial ferdighetstrening anbefales ut fra barnets behov. Siden både ticskontrollerende trening og eksponering og responsprevensjon er anbefalt som førstevalg som behandling, bør fagfolk gi informasjon om begge behandlingsmetoder slik at pasienten eller familien selv kan avgjøre hva de tror passer best for dem.

Det anbefales å evaluere behandlingsresponsen etter 10 ukentlige sesjoner, men dersom det bare er delvis effekt, fortsette behandlingen i ytterligere 10 sesjoner. Dersom behandlingen ikke gir tilfredsstillende effekt, skiftes det til en annen atferdsterapeutisk metode. Om ingen av disse behandlingene gir effekt, bør medikamentell behandling vurderes. Ved alvorlige tics anbefales det enten å kombinere atferdsbehandling og medikamentell behandling, eller å starte medikamentell behandling først og atferdsbehandling senere.

Konklusjon

Retningslinjene anbefaler atferdsrettede tiltak som førstevalg for både barn og voksne med TS i de fleste tilfeller, men slike tiltak kan kombineres med medikamentell behandling der det vurderes nødvendig. Behandling bør gis innenfor psykoedukative rammer og i en støttende sammenheng, både for pasienten selv og familien.

 

LES OGSÅ:
Europeiske retningslinjer for medikamentell behandling av TS
Oversiktsartikkel om behandling av tics og Tourettes syndrom
Atferdsterapi for barn med Tourettes syndrom
 


REFERANSE
 

Verdellen, C et al. (2011): European clinical guidelines for Tourette Syndrome and other tic disorders. Part III: Behavioral and psychosocial interventions; European Child & Adolescent Psychiatry; 20:197-207

 

TIDLIGERE RELEVANTE ARTIKLER I INNSIKT
Øgrim, G. (2010): Behandling av tics: Habit Reversal Training - Workshop med Douglas Woods. Innsikt 1:20-23
Wannag, E. (2011): Europeiske retningslinjer for medikamentell behandling av TS. Innsikt 3:10-11