NPE behandler søknader om erstatning fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt innen helsevesenet. NPE har ansvar for skader både i den offentlige helsetjenesten og i det private helsevesenet. I tillegg til dette behandler vi erstatningskrav på vegne av legemiddelforsikringen i Norge. Saksbehandlingen er gratis for den som søker om erstatning.

Samlet sett mottar vi ca 4300 nye saker hvert år, hvorav noen er søknader fra pasienter som mener de har fått en skade/plager etter vaksinasjon.

Pasientene kan søke om erstatning fra NPE for skader knyttet til alle typer vaksiner. Dette gjelder både de vaksinene staten anbefaler at befolkingen eller deler av befolkingen tar, eller for plager/skader etter eksempelvis reisevaksine eller påfyllingsdoser av vaksiner innen barnevaksinasjonsprogrammet.

Hva skal til for å få erstatning
 

For å få erstatning må det være sannsynlighetsovervekt for at de plagene som pasienten mener å ha fått, skyldes vaksinasjonen. Denne vurderingen er ikke alltid enkel. I noen tilfeller finnes det ulike synspunkter i det medisinske miljøet når det gjelder om den aktuelle vaksinen kan gi de plagene som pasienten mener at han har fått. NPE må forholde seg til det som er den allment aksepterte oppfatningen i det medisinske miljøet når det gjelder den enkelte vaksinetypen. For å kunne gjøre en konkret vurdering i hver sak innhenter NPE blant annet pasientens journaler og bekreftelse fra det landsomfattende elektroniske vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) på at pasienten har fått vaksinen. Dette gjør vi for å ha et godt grunnlag for å vurdere om det er vaksinasjonen som er årsak til plagene, eller om plagene for eksempel skyldes en annen sykdom.

De vaksinene som helsemyndighetene anbefaler at befolkningen tar, har en særstilling i bestemmelsene i pasientskadeloven, som er det regelverket NPE arbeider etter. Hvis man får en skade eller plager etter å ha tatt en vaksine som inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, eller er anbefalt av myndighetene, skal det mindre til for å få erstatning enn i andre typer vaksinesaker. Årsaken til dette er at det nasjonale vaksinasjonsprogrammet er utviklet for å forebygge utbrudd av sykdommer som myndighetene anser det spesielt viktig å unngå. Man ønsker derfor at flest mulig vaksinerer seg mot disse sykdommene. For å oppnå erstatning etter anbefalt vaksinasjon, er det tilstrekkelig at vaksinen kan være årsak til den skaden/de plagene som det kreves erstatning for. I tillegg må NPE vurdere om det finnes en eller flere andre mer sannsynlige årsaker til skaden enn vaksinen. Er det ingen annen mer sannsynlig årsak til skaden/de plagene pasienten har, eller det er usikkert om det finnes en eller flere mer sannsynlige årsaker, får pasienten medhold i at han har krav på erstatning.

NPE mottar relativt få søknader om erstatning etter vaksinasjon. Vi hadde riktignok en stor pågang av saker knyttet til Meningokokk B vaksineforsøket som ble utført i årene 1988-1994. I tillegg har vi fått ganske mange søknader om erstatning etter vaksinasjonen mot svineinfluensa (H1N1-vaksinen) i 2009-10. Per midten av oktober 2011 har vi fått 68 søknader. Når det gjelder den siste gruppen saker så regner vi med å motta flere saker videre fremover.

 

Oversikt over antall vedtak fattet i vaksinesaker i perioden 2004-2011:

 
Meningokokk B-vaksine 264
H1N1-vaksine 15
Trippelvaksine 12
Hepatittvaksiner 11
BCG-vaksiner 9
Sesoninfluensa-vaksine 9
MMR-vaksine 8
Stivkrampesprøyte 7
Mingingkokk A+C-vaksine 3
Annet (allergivaksiner, reisevaksiner m.m.) 5


 

 

 

 

 

 

 

 

Mulig sammenheng mellom vaksine og narkolepsi

Det siste halve året har det vært fokusert i media på at det kan være en mulig sammenheng mellom vaksinasjon med Pandemrix mot svineinfluensa og utviklingen av narkolepsi hos barn under 20 år. NPE har per midten av oktober 2011 mottatt 19 klagesaker hvor det søkes om erstatning for at barn og unge under 20 år har utviklet narkolepsi/unormal tretthet som følge av denne vaksinen. For å sikre at sakene blir likt vurdert, håndteres de i et lite fagmiljø i NPE. Alle sakene blir vurdert medisinsk av enten barnelege (for erstatningssøkere til og med 16 år) eller nevrolog. Legene går gjennom barnets/ungdommens journal for blant annet å vurdere når symptomene på narkolepsi oppsto, og de undersøker også om barnet/ungdommen har fått diagnosen narkolepsi.


Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hvilken sammenheng det er mellom vaksinasjonen med Pandemrix og utviklingen av narkolepsi hos barn og unge under 20 år. Forskere og det medisinske miljøet i mange europeiske land jobber i disse dager med å finne svar på de mange ubesvarte spørsmålene. Norsk myndigheter har ikke trukket en endelig konklusjon, men de foreløpige vurderingene går i retning av at det er visse holdepunkter for at Pandemrix kan ha ført til narkolepsi hos en del barn og unge under 20 år.

Viktig å vite om muligheten for erstatning

I NPE syntes vi det er viktig at alle som mener de har fått plager/bivirkninger etter vaksinasjon, både når det gjelder Pandemrix og andre vaksiner, er klar over muligheten til å søke om erstatning fra oss. Det er den enkelte, eventuelt foreldrene til unge under 18 år, som må ta stilling til om de ønsker å søke om erstatning. Ved mottak av en slik søknad, vil vi gjøre en konkret vurdering av om vedkommende fyller vilkårene for å få erstatning.


Skademeldingen og mer informasjon om NPE og hvordan sakene behnadles finnes på nettsiden www.npe.no.  

Tilbake til Innsikt-forsiden