Rådgivingstjenesten ved NTNU opplevde å bli kontaktet av studenter med AD/HD som slet med studieprogresjonen. Dette resulterte i at de ønsket å møte studentenes behov gjennom å videreutvikle tilretteleggingstilbudet. Høsten 2008 tok derfor Rådgivingstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser kontakt med Trøndelag Kompetansesenter i Statped og hentet inn kompetanse fra Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi i dette arbeidet. Samarbeidet resulterte i et kurs og oppfølgingsseminar for studenter med AD/HD fra NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Et av tiltakene som kom fram fra dette kurset, var å danne en ressursgruppe i regi av Rådgivingstjenesten. Her ville studentene få konkrete tips om hvordan de kunne møte utfordringene sine og dermed mestre studiehverdagen bedre.

Ressursgruppen

Målet for ressursgruppen for studenter med AD/HD ble formulert av studentene selv. Den skal hjelpe dem ved å gi dem «et spark bak» i retning mot å mestre studiehverdagen. Ressursgruppen er tenkt som en type selvhjelpsgruppe hvor en skal følge opp hverandres studieprogresjon, og også et sted hvor en kan ta opp ulike problemstillinger som er aktuelle for studentene. Gjennom å være en ressurs for hverandre møter studentene andre i samme situasjon som også kan dele av sine erfaringer. Ressursgruppen fungerer som en type oppfølging ved at studentene møtes en gang i uken for å gjøre rede for hva de har gjort i uken som har gått, og hva de skal gjøre den kommende uken. På denne måten vil de kunne gi tilbakemeldinger og hjelpe hverandre, både i form av positive tilbakemeldinger og konkrete tips og råd om hvordan de kan løse ulike utfordringer de står overfor.


Studenter med AD/HD sliter ofte med å strukturere studiehverdagen. Det er tungt å komme i gang, og det er vanskelig å gjennomføre det man planlegger å gjøre. Dette forsterkes gjerne av universitetets struktur der det er lite obligatorisk oppmøte, og studentene har selv ansvar for egen læring. Dette kan være å holde innleveringsfrister, lese pensum og komme seg på skolen. Ressursgruppen er derfor ment som et tilbud for studentene med AD/HD som trenger å få mer struktur og bli fulgt opp fra uke til uke. Studentene definerer målene sine selv ut fra hvilke utfordringer de har med å mestre studiehverdagen. Dette betyr at ressursgruppen er sammensatt av deltakere med ulike utfordringer. Dette kan være fra å komme seg tidsnok opp om morgenen og motivere seg til å dra på skolen, og til å lese pensum. Noen har også bare behov for å snakke med andre i samme situasjon, da de kan føle seg litt annerledes enn andre studenter.

Hva har skjedd siden oppstart?

I begynnelsen var gruppene ved HiST og NTNU mer eller mindre selvstyrt. Etter en periode opplevde Rådgivingstjenesten at dette ikke fungerte så godt. Det å organisere og strukturere disse møtene av studentene selv var en utfordring, da det ligger i diagnosens natur å ikke takle dette så godt. Det ble som å sette bukken til å passe havresekken. Våren 2010 kom derfor vi, to studenter fra master i rådgiving, inn som fasilitatorer for gruppen. Våre oppgaver ble hovedsakelig å kalle inn og minne om møter, skrive ut referat og være tilstede under møtene hvor vi er med for å holde fokus. I rollen som fasilitatorer er vi studenter i samme aldersgruppe, og ikke autoriteter eller «eksperter» på AD/HD. Dette er noe som har fungert godt, siden vi opplevde å bli akseptert som likemenn.

I løpet av de tre semestrene vi har vært fasilitator for gruppen har det vært opptil 20 deltakere som har vært påmeldt gruppen. Oppmøte fra gang til gang har ligget på et gjennomsnitt på fire-fem deltakere. Noen deltakere har fulgt gruppen siden oppstart, mens andre har kommet inn underveis. Vi har også opplevd at deltakere har gått ut av gruppen. Noen fordi de ikke trengte gruppen, siden de klarte seg fint i studiene på egenhånd, andre fordi gruppen ikke passet dem på det tidspunktet. For å komme inn i gruppen, må deltakeren vite at det er en selv som må foreta grepene for å skape forandring i studiehverdagen. Vi opplevde at et par av deltakerne som har gått ut av gruppen, ikke var klar for å ta steget videre. På bakgrunn av dette må nå nye deltakere inn til en samtale med en rådgiver for å kartlegge deres behov og motivasjon for endring, før de kan delta i gruppen.

Er ressursgruppen et godt tilretteleggingstilbud?

Våre erfaringer er at det er de deltakerne med jevnest oppmøte som også har best utbytte av gruppen. Våren 2011 valgte vi derfor å se nærmere på deltakernes opplevelse av å være med i gruppen og dette la grunnlaget for våre masteroppgaver. Studiene våre viser at gruppen oppleves som et fast holdepunkt som er med på å skape struktur i studiehverdagen. Samtidig kan heller ikke verdien av å møte andre i samme situasjon undervurderes. Våre informanter beskrev gruppen som en sosial støtte hvor de kan møte gjensidig forståelse. De vektlegger også det å få hjelp og bidra til å hjelpe de andre gjennom å dele sine erfaringer rundt det å være student med AD/HD.

I våre masteroppgaver hadde vi også fokus på motivasjon, mestring og selvoppfatning. Vi ville finne ut om ressursgruppen bidrar til å gi disse studentene en bedre studiehverdag. Resultatene av våre studier viser at gruppen gir deltakerne motivasjon ved å mestre de målene de setter seg fra uke til uke. Betydningen av å se andre i samme situasjon mestre de samme utfordringene, gir dem også motivasjon til å takle sine egne utfordringer. Ved å mestre oppgaver knyttet til studiene får deltakerne nye og høyere forventninger om mestring. Informantene opplever at gruppen gir dem mer kontroll og gjør dem mer bevisst over hva de selv kan gjøre for å bedre sin situasjon. Dette er med på å myndiggjøre dem og bidrar til en høyere akademisk selvoppfatning.

Avslutning

Siden høsten 2008 har mye skjedd for studenter med AD/HD ved NTNU og HiST. Ressursgruppen har utviklet seg til å bli et verdig tilbud for disse studentene. Det er likevel viktig at gruppen utvikler seg i takt med hvilke deltakere som er med, og behovene til disse. Både vi og deltakerne selv ser verdien av et slikt tilretteleggingstilbud, og vi håper at andre i lignende situasjoner kan få muligheten til et slikt tilbud.
 

Tilbake til Innsikt-forsiden

På bildet ser vi Kine Sørli og Lone Ellingsvåg Knutsen. Foto: Privat.