Denne todagers konferansen bestod av bidrag fra fagfolk med solid og bred erfaring med AD/HD. En av dem var professor Christopher Gillberg, en av verdens ledende forskere innen nevropsykiatri. Han arbeider ved universiteter i Göteborg, London og Scotland. Han leder også det nyopprettede «Gillbergcentrum» i Göteberg. (www.gnc.gu.se). Professor Gillbergs innlegg under årets konferanse (som for øvrig var et heldags seminar) hadde som tittel ESSENCE som står for Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neuropsychiatric/Neurodevelopmental Clinical Examinations. Dette er de barna som ofte har problemer på flere områder før fire års alder. Det kan omfatte motorikk, persepsjon, språk, aktivitet, impulsivitet, oppmerksomhet, atferd, sosial evne, stemningssvingninger, søvn, spiseproblemer og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (se omtale av artikkelen i INNSIKT 4/2010). Disse symptomene eller vanskene er ofte ikke mulig å skille ut godt nok hos barn under 5 år, men Gillberg understreker betydningen av å følge med når barnet viser avvikende utvikling på noen av disse områdene slik at man kan sette i gang tiltak som kan hjelpe barnet til en god utvikling.

Konferansens andre dag ble en slags videreføring da temaet «Uro hos 3-åringer – noe å uroe seg for»? ble presentert av Pål Zeiner, spesialist i barne- og ungdomspykiatri og prosjektleder i ADHD- studien sammen med psykolog Heidi Aase. Han drøftet normalitet og hva som kan være grunnlag for bekymring. Barn går gjennom utviklingsfaser, og mange har et høyt aktivitetsnivå og er dårlige til å konsentrere seg i førskolealder, men de fleste barn er dette forbigående faser. Andre barn derimot har eller utvikler kroniske vansker som gir problemer for læring, sosiale situasjoner eller sampill. Tidlig kartlegging av vansker er nødvendig for å komme i gang med tiltak for å forebygge følgevansker. ADHD-studien er en longitudinell (flerårig) studie og unik i verdenssammenheng. Her nøyer vi oss med å gjengi gode råd til foreldre som er bekymret for sine barns utvikling: Ta bekymringer for barnets vansker på alvor og gjør gjerne en selvstendig vurdering av hvordan barnets oppmerksomhet og konsentrasjon fungerer i hverdagen, i tillegg til motoriske og fysiske ferdigheter. Ved vurdering av fagfolk skal det også innhentes systematisk informasjon fra barnehage og skole. Hvis det er tvil om barnets vansker, bør man ta en ny vurdering etter noen måneder. Pål Zeiner avrundet med håp om at denne forskningen vil være nyttig for å finne ut av vansker hos barn på et tidlig tidspukt. Besøk ADHD-studien på hjemmeside på internett.

De andre foredragene fortjener også i aller høyeste grad omtale. Dessverre tillater ikke plassen dette. Det nevnes fortløpende: «Arbeidsminnetrening. Hjelper dette for barn med AD/HD?» presentert av Jens Egeland, spesialist i klinisk nevropsykologi og forskningssjef i Psykiatrien i Vestfold; spesialpedagog Kristian Øen ved Statped Vest la fram sin masteroppgave «AD/HD i en skole med selvregulering som ideal» som du kan laste ned her.

Koordinator Morten Aanonsen fra Sandnes politistasjon presenterte «Forebyggende arbeid blant ungdom sett fra politiets ståsted». Spesialpedagog Frode Jøsang ved Ramsvik spesialskole for atferds-vansker diskuterte «Sosial kompetanse i lys av vennskap og relasjoner», Rådgiver Michael B. Lensing fra Regionalt fagmiljø for autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst la fram sin studie «Femti pluss – en pilotstudie om det å bli godt voksen med AD/HD». Nevropsykolog Geir Øgrim ved Nevropsykiatrisk enhet i psykisk helsevern for barn og unge i Østfold presenterte data fra egen forskning om «Nevrofeedback som behandling ved AD/HD». Spesialist i klinisk nevropsykologi og seniorforsker ved Sykehuset Innlandet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Lillehammer, Merete Glenne Øie presenterte «Vansker med å regulere tanker og følelser ved AD/HD: hvordan forstå og tilrettelegge». Barne- og ungdomspsykiater Harald Åsheim fra Bodø snakket om «Utfordringer i arbeid med ADHD problematikk. Refleksjoner og tanker etter vel 20 års klinisk arbeid».

En stor takk til ADHD Norge som samlet så mange dyktige fagfolk for deltagere fra hele landet!