I henhold til St.prp.nr. 1 2006/2007 skal ”nettverket bidra til fagutvikling, forskning, veiledning og undervisning.” Målsettingen for Nasjonalt ADHD forskningsnettverk er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer oppfølging av personer med ADHD. Nettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i virksomheten.

Det kan enten søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 250.000,- eller om støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling på inntil kr. 75.000,-.

Tildelingene i 2012 vil også stimulere til forskning og prosjekter som starter slikt arbeid. Formålet med prosjektet må kunne defineres inn under kompetansenettverkets overordnete målsetting.

Søknaden bes utformet i henhold til følgende struktur:
1. Forsknings- eller fag- og metodeprosjekt
2. Kortfattet prosjektbeskrivelse på norsk
3. Tydelig beskrivelse av faglig kompetanse i styringen av prosjektet
4. Klare målformuleringer og en beskrivelse av forventede resultater
5. Tidsplan for gjennomføringen
6. Budsjett og redegjørelse for eventuelt supplerende finansieringsplan

Søknad om støtte sendes Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, NK for AD/HD, TS og Narkolepsi, Bygg 31 A, Pb 4956 Nydalen, 0424 Oslo og merkes med
”Nasjonalt ADHD Forskningsnettverk pnr 283 31 907”.

Søknader som omhandler utredning, behandling og andre tiltak vil bli prioritert.
Søknadsfrist: 01.02.2012.

For mer informasjon, ta kontakt med Knut Hallvard Bronder.
E-post: Knut.Bronder@nasjkomp.no
Tlf: 23 01 60 35


Med vennlig hilsen

Gerd Strand                        Knut Hallvard Bronder
seksjonsleder                      rådgiver