Det har de senere år vært økende oppmerksomhet på Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (AD/HD) hos voksne. Nye studier viser at mellom fire og fem prosent av den voksne befolkning kan ha denne diagnosen. AD/HD er kjennetegnet av kjernesymptomene oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet.

I voksen alder kan AD/HD ofte være preget av en samtidig forekomst med andre tilstander som for eksempel angst og depresjon som kan vanskeliggjøre både utredning og diagnostisering. Vanligvis utredes voksne ved mistanke om AD/HD ved lokal psykiatrisk poliklinikk. Fram til nå har voksenpsykiatrien manglet tilgang på et AD/HD-spesifikt utredningsverktøy som holder høy faglig kvalitet og er gratis.

DIVA 2.0 på norsk

DIVA 2.0 er utarbeidet av en nederlandsk gruppe under ledelse av Sandra Kooij og DIVA Stiftelsen. DIVA står for Diagnostisch Interview Voor AD/HD bij volwaassenen (Diagnostisk intervju for utredning av AD/HD hos voksne). Dette strukturerte intervjuet er basert på AD/HD-kriteriene i diagnosemanualen DSM-IV. Ved siden av diagnosekriteriene er det gitt konkrete eksempler på både aktuell fungering og atferd i barndommen. Funksjonsnedsettelse på områder som arbeid og utdanning, relasjoner og familieliv, sosial kontakt, fritid og hobbyer, selvfølelse, selvtillit og selvbilde er beskrevet med konkrete eksempler.

I begynnelsen av 2011 ble en godkjent norsk oversettelse av DIVA 2.0 lansert. På dette tidspunktet var DIVA 2.0 kun tilgjengelig på nederlandsk og engelsk. Oversettelse og tilgjengeliggjøring av DIVA 2.0 har vært et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen representert ved Anne Halmøy, Margaretha Dramsdahl og Jan Haavik; Psykiatrien i Vestfold representert ved Mats Fredriksen; og Oslo universitetssykehus representert ved Dawn Peleikis, Rosita vaan Rooyen og Michael B. Lensing.

Implementering av DIVA 2.0

Med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og i samarbeid med Regionale fagmiljøer i helseregionene ble det i 2011 avholdt i alt 5 implementeringskurs (Bergen, Tromsø, Sandefjord, Trondheim og Lillestrøm) for ansatte med diagnostisk kompetanse i voksenpsykiatrien, inklusive privatpraktiserende spesialister med driftsavtale. Kursene var gratis og godkjent som tellende for både leger og psykologer. Oppslutningen var bra. Implementeringskurset bestod av to deler. Gjennom forelesninger ble det initialt gitt en faglig oppdatering på AD/HD hos voksne med særlig vektlegging på utredning, differensialdiagnostisering og behandling. Kursets andre del var satt av til en systematisk gjennomgang og praktisk demonstrasjon av instrumentet DIVA 2.0.

På hvert kurs deltok voksne med AD/HD, fortrinnsvis rekruttert gjennom et samarbeid med aktuelle fylkeslag i ADHD Norge, som hadde sagt seg villig til å la seg «utrede» på direkten. Et begrenset, men illustrerende og kalibrerende diagnostisk intervju ble gjennomført av erfarne spesialister i psykiatri, i all hovedsak Anne Halmøy og Mats Fredriksen.

DIVA 2.0 har siden lanseringen vært tilgjengelig på nettsidene til Regionalt fagmiljø for autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (www.oslo-universitetssykehus.no/regionalt-fagmiljo) og Helsebiblioteket (www.helsebiblioteket.no). Den internasjonale DIVA-gruppen har opprettet en egen nettside (www.divacenter.eu). I skrivende stund foreligger DIVA 2.0 også i svensk, spansk og dansk oversettelse. Flere oversettelser er planlagt. Likeledes arbeides det med en valideringsstudie. Instrumentet vil bli revidert når DSM 5 har blitt publisert.

 

Tilbake til Innsikt-forsiden

 

REFERANSE:
J.J.S. Kooij (2010) Adult AD/HD. Diagnostic Assessment and Treatment. Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam