Det er krise i klasserommet. Den dyktige og forståelsesfulle klasseforstanderen fru Wood, prøver å få Joey til å starte med oppgaven i samfunnsfag. Men han vil ikke. Joey forstår ikke hva han skal gjøre. Hun ber ham om å komme opp til kateteret for å forklare hva han ikke forstår. Rødmende blir Joey sittende på plassen, og assisterende rektor blir trukket inn. Historien fortsetter med verbale trusler, assisterende rektor får seg en kilevink idet Joey rømmer fra klasserommet. Utvisning er uunngåelig. Opptrinnet er helt i starten av boken og beskriver en situasjon som mange sikkert kan kjenne igjen fra skolen.

Vansker med å forstå er felles for mange tilstander og diagnoser. Særlig gjelder det å forstå mer abstrakte spørsmål. Sentralt for Ross Greene er at tenkning ligger til grunn for alle menneskers mulighet til å forstå. Og det er dette som er den røde tråden i boken – på flere plan. Ross gir oss et perspektiv på læring og hvordan læring formidles og praktiseres. Med historien om Joey som vi stadig vender tilbake til blir vi utfordret til å tenke på hvordan vi best kan hjelpe han til å forstå alvoret. Men vi blir dermed også konfrontert med at det kanskje er noe vi selv ikke skjønner. Vi som har «tilpasset» oss har lett for å akseptere regler. Vi må streve litt for å forstå hva det er som skjer med barn og unge som kommer på tvers av dette – som Joey. Kanskje mangler vi selv noen ferdigheter? Og før vi kan hjelpe barn og unge med å utvikle sine tenkeferdigheter, må vi selv utvikle egne ferdigheter i stedet for å ha det travelt med å gjennomføre «våre løsninger» eller det Ross kaller Plan A løsninger. De små episodene vi får fra Joeys liv engasjerer. Det er historier vi drar kjensler på fra eget virke som lærere eller behandlere, eller fra vår rolle som foreldre. Dermed blir boken også nærmest en «page turner» og vi kan nesten ikke holde ut å lese de mer teoripregede delene før vi fortsetter med historien om Joey. Det er en historie med relevans også for barn og unge med AD/HD selv om Ross mener problemet er mer universelt.

Heldigvis blir ikke klasseforstanderen og Joey overlatt til seg selv. Stadig litt forsinket kommer den overarbeidede skolepsykologen. Men han kommer til unnsetning. Han beroliger klasseforstanderen som gjerne vil hjelpe Joey med at han har vært involvert i verre tilfeller før. Hans hovedhypotese er at ingen lærer av konsekvenser. Han må i stedet lete etter hva som utløser episodene og belyse de bekymringene som ligger til grunn. For det er alltid sterke følelser som ligger til grunn for slike krisereaksjoner som Joey viser. Metoden er på mange måter velkjent fra Ross sine tidligere bøker, som for eksempel i boken Eksplosive barn. Plan A er den konvensjonelle løsningen hvor andre pålegger eller «trer» løsninger nedover hodet på de andre. Plan B er løsningen som er basert på samarbeid fra begge parter, og som psykologen har mest tro på. Plan C er det tredje alternativet hvor vi ikke bryr oss så mye om å få til en løsning. Dette kan i noen situasjoner være et brukbart alternativ slik at vi unngår en opprivende scene og de uheldige konsekvenser det medfører dersom vi insisterer på Plan A løsning. Men Plan C er ingen varig løsning. Plan B, samarbeidsløsningen består av tre trinn. Det første trinnet er å vise empati for barnet og bidra til at barnet får gitt uttrykk for sine bekymringer. Men også læreren må få vise sin bekymring i forhold til situasjonen. Det andre trinnet er å definere problemet som begge parter kan bli enige om. Og det siste er å finne en løsning som begge kan akseptere. Det er viktig å bruke nok tid, særlig på det første trinnet. Mange vil kanskje mene at de har det for travelt. Men som psykologen hevder. Det å ikke bruke tid på å få en plan B-løsning til å lykkes gjør bare at vi taper enda mer tid. Tid brukt på brannslokking, stadige konflikter og avsporinger, i tillegg til tapte muligheter. Det å lære seg metoden frigir tid. For hvem har ikke elever som er «umulige»?

Jeg skal ikke avsløre hvordan historien om Joey ender. Vi vet at dette er barn som ofte får alt annet enn en lykkelig skjebne. Og for å gjenta noe alle sikkert vet så altfor godt. Læring skjer best gjennom deltakelse og samarbeid. Boken og historien om Joey bidrar til å styrke vårt engasjement for å utvikle læringsferdigheter, også våre egne.

 

Utenfor

Forfatter: Ross W. Greene
Utenfor. Elever med atferdsutfordringer.
ISBN: 9788202367879
Cappelen Damm Akademisk
Sider: 272
Pris kr 398