«Hver tredje nordmann klager over dårlig søvn i perioder, mens 10-15 % lider av alvorlige og langvarige søvnproblemer». Slik starter Bjorvatn forordet i boken Søvnsykdommer – moderne utredning og behandling. «Jeg kjenner ingen med ADHD som ikke har et søvnproblem», uttalte Roberto Olivardia, en av foreleserne på ADHD-konferansen i Florida, som omtales tidligere i bladet. Det er ikke mye som er så ødeleggende over lang tid som dårlig søvn, og Bjorvatns nye bok kan nok være særdeles relevant for mange av Innsikts lesere.

Boken er delt inn i kapitler etter forskjellige søvntema, som insomnier, døgnrytmeforstyrrelser, parasomnier, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og bevegelsesforstyrrelser. Korte kasuistikker illustrerer de forskjellige problemene som oppstår og en tydelig layout gjør boken lett å finne frem i. Boken omtaler kjente søvnplager som søvnapné, snorking og søvngjengeri, og sjeldne og mindre kjente diagnoser som Kleine-Levin syndrom. En relativt ny diagnose omtales som atferdsindusert utilstrekkelig søvnsyndrom, en forstyrrelse som tyder på økt grad av søvnighet, der pasienten vanligvis har en kortere søvnlengde enn det som kan forventes ut fra aldersbaserte normer.

Hjelpemidler, medikamenter og konservativ behandling

Bjorvatn gir ved de fleste tilstandene råd om ikke-medikamentell konservativ behandling (livsstilsintervensjon), som for eksempel å sy en tennisball på ryggen til pysjamasen, eller hevet hodeleie for å hindre snorking og å lette symptomer på søvnapné. Han kommer også med konkrete medisinske råd og eksempler på hvilke medikamenter som er angitt som førstevalg, samtidig som han uttrykker uenighet om noen av helsemyndighetenes anbefalinger (side 132).

Boken er oversiktelig bygget opp, med en detaljert indeks og stikkordsregister som gjør det lett å finne frem. Det siste kapittelet er viet diverse skjemaer for intervju og utfylling, blant annet Epworth søvninghetsskala, søvndagbok og skjema for narkolepsi og depresjon.

Et eget kapittel er viet hypersomnier. Der omtales narkolepsi grundig, og diagnostiske kriterier er tatt med. Både ADHD og Tourettes syndrom er også omtalt i egne avsnitt. Ordforklaringer og nyttige adresser finnes i de sist to kapitlene i boken. Her synes vi på NK at adressen vår manglet, men det hindrer oss ikke i å anbefale boken.
Boken er rettet mot fastleger, psykologer, sykepleiere, pedagoger og annet helsepersonell som jobber med søvnproblemer.

 

Les også
Lysbehandling - før eller etter nadir?  om behandling av forsinket søvnfasesyndrom

Den fjerde boken til Skard Heier og Wolland  om søvn.


Søvnsykdommer
Moderne utredning og behandling

Bjørn Bjorvatn
Fagbokforlaget
ISBN 9788245011500
Kr 398,-