Mennesker som har behov for flere og langvarige tiltak eller tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP) hvis de selv ønsker dette. Planen kan betraktes som en «mål og mestringsplan» der brukerens ressurser også skal fremheves. Individuell plan skal lette samarbeidet mellom brukeren og de ulike tjenesteyterne. Den skal være et fleksibelt verktøy for å holde oversikt, formulere planer og målsetninger. Initiativet til å få laget en IP kan komme fra brukeren selv (eventuelt pårørende), men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. Av den nye Helse- og omsorgsloven fra 1. januar 2012 heter det: «Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2» (Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene).
Det finnes ingen nasjonal mal for hvordan man skal utforme og sette opp en IP, men den bør bestå av hovedmål, delmål, instanser man har kontakt med, kontaktinfo, ansvarsfordeling og tidsplan. Når det gjelder delmål, skal disse formuleres så konkret som mulig.


En ny rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet viser stor fylkesvis variasjon av hvilke sektorer og tjenester som benytter IP, og hvor utstrakt bruken er. Det er nok flere årsaker til dette, men vi får tro at endringene i tråd med den nye helseloven gir positivt utslag på bruken av IP i kommunene og spesialisthelsetjenestene. Muligens kan dette bidra til at flere benytter dette verktøyet og dessuten sikre eller heve kvaliteten i tjenestene som ytes. Helsedirektoratet planlegger en ny kartlegging, og denne vil muligens si mer om erfaringer på ulike nivå og hvorvidt brukerne opplever gode behandlingsresultater og bedret livskvalitet.


Besøk Helsedirektorates hjemmesider for å laste ned «Veileder i Individuell Plan» (2010) og tipsheftet «Gjør det så enkelt som mulig» – som også finnes på samisk.
Her finnes også et tipshefte for koordinatorrollen.
 

Se også Helsedirektoratets side om Individuell plan.