Denne studien er et resultat av et samarbeid mellom en forskergruppe ledet av professor Emmanuel Mignot ved Stanford Center for Sleep Sciences i California, USA, og Fang Han med kolleger i Beijing, Kina. Bakgrunnen for studien var to viktige observasjoner. For det første hadde mange pasienter med nylig oppstått narkolepsi gjennomgått en halsinfeksjon forårsaket av streptokokker. For det andre var det dukket opp flere og flere barn med symptomdebut på narkolepsi i løpet av våren 2010.

Den aktuelle studien var en retrospektiv undersøkelse av 629 pasienter fra Beijing, hvorav 86 prosent var barn, med narkolepsidebut i årene 1998 – 2010. Deretter intervjuet man 154 av 182 pasienter som hadde utviklet narkolepsi fra oktober 2009 til februar 2010 (vaksinasjonen mot svineinfluensa ble startet i Beijing i oktober 2009). Av de 154 pasientene (gjennomsnittsalder 9 år) var det usikkerhet hos 12 om de var blitt vaksinert mot svineinfluensa. Dermed gjensto 142 pasienter med sikre opplysninger om denne vaksinen.

Resultater: Forskerne fant at debutsymptomene ved narkolepsi varierte med årstidene gjennom alle år etter et bestemt mønster, slik at de færreste tilfellene oppsto i november – januar og de fleste om våren/forsommeren i april – juli. Statistisk analyse viste at debut av narkolepsi forekom 6,7 ganger hyppigere i april måned enn i november måned. Ved å studere den årlige forekomsten av narkolepsi, fant man noe overraskende en tredobling av antall nye tilfeller våren 2010, det vil si i kjølvannet av svineinfluensa-pandemien høsten 2009. Det var usannsynlig at denne økningen hadde sammenheng med svineinfluensavaksinen, fordi bare 8 av 142 (5,6 prosent) av pasientene oppga å ha fått vaksinen. Hos disse 8 tok det i gjennomsnitt 10 uker fra vaksinen ble gitt til symptomene startet.

Av de opprinnelige 154 pasientene som ble intervjuet, rapporterte 27 av 150 (18 prosent) at de hadde vært syke på grunn av en infeksjon forut for de første symptomene på narkolepsi (gjennomsnittlig 3 uker på forhånd med variasjon fra 3 dager til 2 1/2 måned). Flesteparten (23/27) oppga at de hadde hatt en øvre luftveisinfeksjon med snue, hoste og/eller sår hals, to hadde hatt «influensa» og to «strepto
kokkbetinget halsinfeksjon».

Konklusjon: I Kina er det påvist en sterk sammenheng mellom årstidsvariasjonen for debutsymptomene på narkolepsi og opptreden av øvre luftveisinfeksjoner inklusive svine-influensa. Sammenlignet med tidligere år var antall tilfeller av nyoppstått narkolepsi tredoblet våren 2010, flertallet av tilfellene gjaldt barn, og symptomene opptrådte 6 måneder senere enn selve svineinfluensapandemien. Denne tredoblingen kunne ikke forklares av svineinfluensavaksinen, som bare var gitt til 5,6 prosent av dem som hadde fått narkolepsi.

Forfatterne diskuterer hvilke mekanismer som kan ligge bak utviklingen av narkolepsi i befolkningen i Beijing. En hypotese er at en virusbetinget øvre luftveisinfeksjon og/eller en halsinfeksjon med streptokokker kan sette i gang en immunreaksjon, som så fører til tap av hypokretinholdige hjerneceller, slik at det oppstår narkolepsi hos genetisk disponerte individer. Dyreforsøk har vist at symptomer på narkolepsi først utvikles når cirka 80 prosent av de hypokretinproduserende cellene har gått tapt. Dette kan muligens være forklaringen på at symptomene på narkolepsi vanligvis oppsto så lenge som 5–7 måneder etter en øvre luftveisinfeksjon.

Kommentarer: Den refererte studien viser altså at økning av antall tilfeller av narkolepsi blant barn i Kina i 2010 hadde sammenheng med infeksjon med svineinfluensa og ikke med vaksine. Å begrense vaksinasjon mot svineinfluensa av frykt for narkolepsi som bivirkning, kan derfor egentlig tenkes å øke risikoen for å få narkolepsi. Nå er ikke dette et aktuelt spørsmål lenger, fordi svineinfluensavaksinen for lengst er trukket tilbake av helsemyndighetene. Det gjenstår imidlertid for forskerne å forsøke å finne svar på hvordan vaksinen kunne føre til utvikling av narkolepsi hos en gruppe barn og unge både i Norge, i flere andre europeiske land og i Canada.

Les mer om narkolepsi

Sosiale og økonomiske konsekvenser av narkolepsi (Innsikt 1/13)

Nytt om narkolepsi fra Irland (Innsikt 4/12)

Narkolepsi etter svineinfluensavaksine – en oppdatering (Innsikt 4/12)

Oppdatering på narkolepsisituasjonen blant barn og unge i Norge (Innsikt 3/12)

REFERANSE:
1) Han F et al. (2011): Narcolepsy onset is seasonal and increased following the 2009 H1N1 pandemic in China. Ann Neurol; 70:410-417.