Denne boken omtaler alt fra AD/HD, Tourettes syndrom, OCD og bipolar
tilstand til autismespektrum-tilstander, non-verbale lærevansker,
sanseintegrasjonsproblemer og eksekutive dysfunksjoner. Forfatteren
Martin L. Kutscher er en amerikansk barnenevrolog som arbeider som
assisterende professor ved New York Medical College, og som har årelang
erfaring i å diagnostisere slike tilstander hos barn. En medforfatter,
Tony Atwood, som er spesialist i klinisk psykologi, har skrevet kapitlet
om Aspergers syndrom.

Boken gir en god oversikt over årsaksforhold, symptomer, samtidig
forekomst med andre tilstander (komorbiditet) og behandling. Boken
fokuserer særlig på viktigheten av å kartlegge om det foreligger komorbide
tilstander hos det enkelte barn. Uten en slik forståelse blir det vanskelig,
for ikke å si umulig, å finne frem til det beste behandlingsopplegget.
Boken presenterer effektive adferdsstrategier for å kunne ta hånd
om barna med de forskjellige tilstandene, enten det gjelder i hjemmet,
på skolen eller i andre situasjoner. Beskrivelsene utdypes ved kortfattede
pasientfortellinger og praktiske råd og tips. Bokens siste kapittel
omtaler behandling med medisiner, virkninger og bivirkninger, men
man savner at dosering ikke er nevnt. Det er imidlertid åpenbart at Kutscher
skriver ut fra en grundig klinisk erfaring, og det er imponerende at
han har sammenfattet stoffet i boken på bare 224 sider.

Boken er beregnet på et bredt publikum, det vil si foreldre og andre
pårørende, lærere, psykologer, leger, logopeder, sosionomer og andre
fagfolk. Den er lettlest og oversiktlig, men egner seg nok best for foreldre
og lærere. For leger og psykologer under spesialistutdannelse kan den
være en grei innføring.

MARTIN L. KUTSCHER
KIDS IN THE SYNDROME MIX OF ADHD, LD, ASPERGER´S, TOURETTE´S,
BIPOLAR, AND MORE!
JESSICA KINGSLEY PUBLISHERS
LONDON AND PHILADELPHIA 2005
ANTALL SIDER 224
PRIS KR 200