Både pasienter og brukere har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Det er ikke alltid lett å vite hva man har krav på og rett til i helsenorge. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et eget rettighetssenter som er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Rettighetssenteret veileder på velferdsrettens område, herunder om helsetjenester. FFO gir også ut Jungelhåndboka som er en oversikt over aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsrettens område. Boka ligger på nettsiden og den kan kjøpes av FFO. I boka er temaene delt inn på en oversiktelig måte, slik at brukere kan finne frem i rettighetsjungelen. Boka/nettsiden er delt inn i kapitler som offentlig saksbehandling, NAV og HELFO, arbeidslivet og boligspørsmål.

Rett til å velge behandlingssted
Du kan selv velge hvilket distriktspsykiatriske senter du ønsker behandling hos, så sant det ikke er kapasitetsproblemer. Da vil senteret kunne prioritere etter hvem som bor i området. Retten til å velge behandlingssted gjelder alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak, samt private sykehus som har inngått avtale med et regionalt helseforetak. Det du ikke har rett til er å velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt sykehusvalg ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det du er henvist for. (Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4).

Rett til medvirkning og til informasjon
Etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 har både pasient og bruker rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Retten til medvirkning gjelder alle former for helse- og omsorgstjenester. Hvordan pasienten og brukeren skal medvirke, må tilpasses den enkeltes individuelle forutsetninger. (Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1).

«Helserettslig myndighetsalder» er 16 år
Helsepersonellet har i utgangspunktet taushetsplikt overfor foreldre og andre pårørende når pasienten er over 16 år. Det vil med andre ord si at når man har man fylt 16 år, kan man bestemme om foreldre skal informeres eller ikke. Det finnes imidlertid unntak fra dette.

Egenandel, frikort og stønad til viktige medisiner
Det gis stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler. Viktige legemidler er i denne sammenhengen legemidler på «blå resept», det vil si visse (livs)viktige legemidler for behandling av nærmere angitte sykdommer over lengre tid. Pr januar 2012 er egenandelstaket kr 1980.

Innsikt tok kontakt med Rettighetssenteret hos Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for å få utdypet et par tema som kan være sentrale for våre brukere. Juridisk rådgiver Heidi Sørlie-Rogne har svart på våre spørsmål.

Hvilke temaer/spørsmål får dere oftest på rettighetssenteret?
– Årsrapporten til Rettighetssenteret for 2011 viste at vi får desidert flest henvendelser angående NAV. Hele 35 % av alle henvendelsene vi mottok gjaldt NAV. Henvendelsene kan for eksempel dreie seg om uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger. Deretter fikk vi flest henvendelser om økonomi og skatt, 16,5%. Vi har særlig fått spørsmål om ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter. Spørsmål som angår oppvekst og utdanning er en annen kategori vi får mange henvendelser om. I 2011 gjaldt 12 % av henvendelsene oppvekst og utdanning. For eksempel får vi henvendelser om tilrettelegging av undervisning og eksamen, spørsmål om spesialundervisning og spørsmål om PPT. Så langt som vi har registrert saker hittil i 2012, så ligger vi også i år an til å få desidert flest henvendelser angående NAV.

Individuell plan er brukerens plan, og skal tilbys noen av de som har behov for flere helsetjenester. Hvem er ansvarlig for å initiere og følge opp?
– Retten til individuell plan er hjemlet blant annet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Pasient og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til individuell plan. Det er kommunen som skal utarbeide en individuell plan for pasienter/brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Hvis en pasient eller bruker både har behov for tilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan. For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommunen tilby koordinator.
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om individuell plan. Den ligger på direktoratets hjemmeside.

Hva er forskjellen på bruker og pasient?
– Med bruker menes en person som anmoder om eller mottar tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven men som ikke er helsehjelp. Skillet går altså på om det er snakk om en helsetjeneste eller en omsorgstjeneste.

Registrering av egenandeler, hvordan skjer det?
– Er man over 16 år betaler man egenandel for visse helsetjenester, pasientreiser og legemidler/medisinsk utstyr på blå resept. Når man har betalt egenandeler opp til fribeløpet (1.980 kr) får man frikort. Da slipper man å betale egenandeler resten av året.
Frikort skal komme automatisk i posten når du har betalt mer i egenandeler enn beløpet som gir rett til frikort. Har du betalt for mye blir dette tilbakebetalt automatisk.
NK har ikke rettigheter som en del av sitt områdefelt. Spørsmål om rettigheter kan rettes til Rettighetssenteret ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, mand-onsd. Kl 10:00 – 14:00 på tlf 96 62 27 60.
Hjemmeside: www.ffo.no
Nettutgaven av Jungelhåndboka 2012:
http://ffo.no/no/Jungelhandboka-2012/Jungelhandboka