Bruken av aripiprazol mot tics er omtalt i to tidligere numre av Innsikt 2), 3). Siden er det blitt publisert flere åpne studier om denne behandlingstypen, men foreløpig ingen med kontrollgruppe, såkalte randomiserte, kontrollerte studier.

Det er imidlertid grunn til å referere en retrospektiv studie av Cavanna og medarbeidere, som undersøkte utvalgte pasienter med TS på en TS-poliklinikk ved Queen Elizabeth Psychiatric Hospital i England. 29 av i alt 177 pasienter var blitt behandlet med aripiprazol mot tics i perioden 2005-2009, og forekomsten og typen av bivirkninger av medikamentet ble registrert. Pasientene var i alderen 10-63 år og gjennomsnittsalderen (mean) var 29,7 år, dvs. det var flest voksne. Gjennomsnittlig startdose var 5 mg per dag og gjennomsnittlig vedlikeholdsdose 10 mg per dag.

 

Resultater

Etter behandlingsstart fikk 21 (72,4 prosent) varierende grader av bivirkninger, som hos de fleste ikke var alvorlige. Hyppigst var tretthet hos 9/29 (30 prosent) og søvnproblemer hos 5/29 (17 prosent). Mindre hyppig var angst (3/29) og vektøkning (3/29). Irritabilitet, metabolske virkninger, hetetokter, kvalme, tics-økning, forverrelse av OCD, nedsatt appetitt eller svimmelhet ble også rapportert enkeltvis. Knapt halvparten (13/29) avbrøt behandlingen av forskjellige grunner, hvorav 6/29 (21 prosent) på grunn av plagsomme bivirkninger. Man fant at forekomsten av bivirkninger så ut til å øke med behandlingstidens lengde, slik at gruppen uten noen bivirkninger var blitt behandlet kortere (gjennomsnittlig 14 uker) enn gruppen med bivirkninger (gjennomsnittlig 54.5 uker). Det var ingen forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt demografiske eller kliniske trekk. Ellers var det en tendens til at lav startdose av aripiprazol var forbundet med færre bivirkninger, men man kunne ikke finne noen tydelig sammenheng mellom dosestørrelsen og graden av tretthet eller søvnproblemer.

 

Konklusjon

Denne retrospektive studien av bivirkninger ved bruk av aripiprazol mot tics hos pasienter med TS viste at medikamentet ble rimelig godt tolerert. Konklusjonen er i overensstemmelse med tidligere publiserte studier, bl.a. den hittil største som omfattet 37 pasienter, av Budman et al.4) Hos de fleste i den refererte studien var det ingen alvorlige bivirkninger. Grunnen til at nesten halvparten avbrøt aripiprazol-behandlingen skyldtes altså delvis plagsomme bivirkninger, men trolig også utilstrekkelig eller manglende effekt, noe som ikke ble diskutert i artikkelen.  Den kan imidlertid være nyttig lesing, ikke minst fordi forfatterne drøfter funnene i sin studie opp mot funnene i tidligere publiserte studier, der den interesserte leser kan få fatt i artikkelreferansene.

Les også
Europeiske retningslinjer for medikamentell behandling av TS
Atferdsterapi for barn med Tourettes syndrom

Referanser
1) Cavanna A, Selvini C, Termine C et al. (2012): «Tolerability profile of aripiprazole in patients with Tourette syndrome». Journal of Psychopharmacology;26(6):891-895.
2) Wannag, E (2006): «Nytt medikament ved Tourettes syndrom». NK-INFO;2:26-27.
3) Wannag, E (2009): «Aripiprazol i behandlingen av barn og unge med Tourettes syndrom». Innsikt;2:34-35.
4) Budman C, Coffey BJ, Shechter R, et al. (2008): «Aripiprazole in children and adolescents with Tourette disorder with and without explosive outbursts». J Child Adolesc Psychopharmacol; 18:509-515.

Illustrasjonsfoto: Åsa Maria Mikkelsen