I marsutgaven av tidsskriftet utgitt av World Federation of ADHD, kom det en artikkel om forekomst av ADHD hos Chilenske barn og unge. Dette er den første omfattende studien av mental helsetilstand hos barn og unge i et Sør Amerikansk land hvor det er benyttet et internasjonalt validert diagnostisk intervju. Artikkelen er basert på en epidemiologisk studie av et representativt utvalg av barnefamilier i fire geografisk forskjellige provinser (Santiago, Conception, Iquique og Caution). Det er anvendt en grundig utvalgsplan hvor det er trukket et utvalg som representerer befolkningen nasjonalt. Chile har en befolkning på i overkant av 17 millioner innbyggere hvor de aller fleste er av europeisk (spansk) avstamning eller mestiz, en blanding av hvite og indiansk avstamning. Provinsen Iquique, som ligger i nord, har en konsentrasjon av aymara-indianere som også er representert i studien. Basert på kommuneinndelingen i de fire provinsene og en ytterligere inndeling av disse i blokker, ble det trukket ut befolkningsblokker etter en tilfeldig prosedyre. Antall husholdninger ble talt opp og basert på folketellingen i 2002. Deretter ble det bestemt hvor mange av disse som skulle trekkes ut fra hver befolkningsblokk. På denne måten ble 54, 7 prosent av alle barn og unge i Chile i alderen 4 – 18 år dekket av utvalgsplanen. Studien ble utført av avdelingen for psykiatri ved henholdsvis Universitetet i Conception og Universitetet Chile i Santiago. Familiene ble oppsøkt og intervjuet av psykologistudenter som var opplært til å bruke det strukturerte spørreskjemaet DISC-IV.


Totalt ble det tatt kontakt med familier til 1901 barn og unge. I de 331 tilfellene der familiene avslo å delta ble det gjort en oppfølging av feltkoordinatoren med et hjemmebesøk. Liten tid og manglende interesse samt frykt for fremmede ble ofte oppgitt spontant som grunn for ikke å delta. Det ble samlet inn data for 1558 barn og unge. Dette tilsvarer en svarprosent på 82,4 prosent som må sies å være en svært god oppslutning. Vurdering av psykiatrisk helsetilstand ble gjort ved hjelp av DISC-IV. Dette er et strukturert diagnostisk intervju for barn og unge under 18 år i tråd med DSM-IV. Foruten AD/HD ble forekomsten av sosial fobi, separasjonsangst, generell angst (GAD), depresjon, schizofreni, atferdsforstyrrelser samt alkohol og stoffmisbruk kartlagt. Graden av funksjonssvikt ble vurdert, og den alvorligste graden av funksjonssvikt ble anvendt som kriterium for å sette en diagnose. 22,5 prosent av utvalget hadde en psykiatrisk diagnose. 10 prosent oppfylte kriteriene for AD/HD, der det i motsetning til andre internasjonale studier ikke ble påvist signifikante forskjeller mellom gutter og jenter. Hyperaktiv/impulsiv subtype var hyppigst og uoppmerksom type minst hyppig. Barn 4 – 11 år hadde signifikant mer av hyperaktiv/impulsiv kombinert subtype enn unge 12 år og eldre. Gode familieforhold og alder var negativt assosiert med AD/HD. Kanskje litt overraskende at tidlig skoleslutt også var negativt assosiert. Derimot var barnemishandling en risikofaktor. Over halvparten av barn og unge der AD/HD var hoveddiagnosen hadde benyttet seg av helsetjenester, noe som var langt hyppigere enn de andre gruppene av hoveddiagnoser. Det har styrket studien at de har gått direkte ut der folk bor og trukket et utvalg i stedet for å gå via skolen som har vært vanlig ved tilsvarende studier i andre latinamerikanske land. Dermed har det også vært mulig med en grundig kartlegging av familiære og sosioøkonomiske risikofaktorer. I denne studien ble det ikke innhentet komparentopplysninger fra lærere og fra foreldre til de unge over 11 år. Eventuell informasjonsskjevhet kan derfor ikke korrigeres. Forekomsttallet i denne studien er høyere enn de aller fleste andre internasjonale studier. Det er en styrke at de har kunnet følge opp de som har avslått å delta. Resultatene i artikkelen kunne imidlertid ha vært dokumentert bedre med flere statistiske analyser.

Referanse:
De la Barra, FE., Vicente, B., Saldivia, S., Melipillan, R. Lensing. Epidemiology of ADHD in Chilean children and adolescents. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders. Journal 2013 vol 5. Number 1. March.