Artikkelen er plassert under tidsskriftets vignett «Best Practice». Her gis utdypende informasjon om prevalenstall, der det understrekes at forekomsten av TS stort sett er lik på verdensbasis, det vil si ca 1 % hos barn 5-18 år. Ledsagertilstander forekommer hos nesten 90 %, og det skilles mellom komorbiditet (AD/HD, tvangslidelse, tvangspreget adferd og autismespektrumforstyrrelser) og ledsagende psykopatologi (depresjon, depressive symptomer, lærevansker, opposisjonell trassforstyrrelse, alvorlig adferdsforstyrrelse og personlighetsforstyrrelse). Forfatteren fastslår at det ikke eksisterer bare en enkelt fenotype (klinisk uttrykksform) ved TS, slik man tidligere antok. I dag har man holdepunkter for at det finnes flere forskjellige fenotyper, hvorav en som karakteriseres av kun enkle motoriske og vokale tics (hos ca 10 %), mens andre fenotyper inkluderer sammensatte tics og komorbide tilstander, og muligens også ledsagende psykopatologi. Et lengre avsnitt beskriver teorier om årsaksforhold ved TS, bl.a. betydningen av genetiske og
nevroimmunologiske faktorer, forhold før og rundt fødselen, psykososialt stress og nikotinbruk under svangerskapet med mer.

Det er foretatt relativt få studier av sammenhengen mellom fenotyper og etiologi, men forskning i tiden fremover vil kanskje føre til en dypere forståelse av årsaksmekanismer ved TS. Billedmessige avvik i hjernen ved forskjellige MR-teknikker er summert opp på en måte som gjør at dette vanskelige temaet fremstår forbausende klart. Til sist – avsnittet om tiltak og behandling er nokså kortfattet, men krydret med forfatterens personlige kommentarer grunnlagt på hennes lange kliniske erfaring.

Den som søker, vil forhåpentligvis kunne finne noen svar ved å lese Mary Robertsons artikkel, som kan varte opp med hele 125 litteraturreferanser!

Les også

Tourettes syndrom og eksplosive raseriutbrudd – forekomst og risikofaktorer

Referanse
Robertson MM. (2012): «The Gilles De La Tourette syndrome: the current status». Arch Dis Child Educ Pract Ed; 97:166-175.