Hjelde Hansens undersøkelse omfatter 141 barn (51 jenter og 90 gutter) i alderen 7-13 år som var henvist BUP for behandling. Undersøkelsen omfattet 41 barn med angst, 39 barn med AD/HD, 25 barn med både angst og AD/HD, samt en kontrollgruppe på 36 barn (ikke henviste). Angst forekommer hos rundt 5 % av barn og unge, og AD/HD hos 3-5 %. Redusert søvnkvalitet kan få konsekvenser for oppmerksomhet, fysisk helse, skoleprestasjoner, almen fungering og livskvalitet.
En vanlig oppfatning er at innsovning og søvnvansker sees på som et symptom på AD/HD. Studien til Hjelde Hansen viser at barn med angst sliter mer med søvn enn AD/HD-barn. Nattlige oppvåkninger var hyppigst i gruppen hvor barna hadde både angst og AD/HD. Barna med AD/HD hadde mer pusteforstyrrelser om natten (sleep disordered breathing problems) og rapporterte mer søvnighet på dagtid enn kontrollgruppen.


Blant barn med søvnvansker rapporteres hyppigere følelsesmessige vansker og atferdsvansker. Alle gruppene rapporterte om økte konsentrasjonsvansker, mens barna med angst i tillegg også rapporterte om mer følelsesmessige vansker. Vanskene vedvarte hos ca. 3/4 av barna etter 1,5 år til tross for behandling i BUP.
Søvnproblemer i barndommen kan si noe om risiko for å utvikle problemer senere, så å ta barns søvnvansker på alvor vil kunne forebygge slik risiko. Gode råd til foreldre er god søvnhygiene med faste leggetider, også i helger. Barn med angst bør hjelpes til å tørre mer, f.eks gradvis tilvenning til å sove alene.
Berit Hjelde Hansen påpeker manglende informasjon om søvnmønstre i veiledere som anbefaler hjelp og tiltak for diagnosene.
 

Undersøkelsen viser at det er økt behov for fokus på og informasjon om søvnvansker i hjelpeapparatet, samt iverksetting av behandling/prosedyrer for tiltak når søvnvansker avdekkes.


LES OGSÅ
AD/HD og fem ulike søvnvansker

Søvnproblemer hos unge voksne med AD/HD-symptomer

Elektronikk på soverommet skaper søvnvansker

Tilbake til forsiden

 

REFERANSE
Hansen, Berit Hjelde (2013): Sleep Problems in Children with Anxiety and Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Faculty of Medicine. University of Oslo.