Statpeds kompetansesentre Torshov og Bredtvet arrangerte - «Åpen dag» i oktober, for tolvte år på rad. Åpen dag er et lavterskeltilbud til brukere, foreldre, pårørende, lærere, studenter, ansatte i PPT og det offentlige hjelpeapparatet og ellers alle som er interessert i mennesker med språk- og talevansker eller sammensatte lærevansker. NK deltok og fikk nytt fra feltet, faglig påfyll og inspirasjon sammen med ca 250 mennesker.

Tankekart og omvent undervisning av Hedda Ekstrøm og Bjørgulv Høigaard fremhevet at små ting (for eksempel hvordan man sier ting) kan ha stor effekt. Helt konkret, bare ta dette med elevers motivasjon; «de er ikke motivert, men de blir motivert» sa de to engasjerte foreleserne. Dette er et tankekors alle bør ha et bevisst forhold til ifølge de to. De viet tiden til bruk av tankekart, og tankekartprogrammet «Inspiration». For Ekstrøm og Høigaard er dette programmet det mest optimale, da det har svært god brukervennlighet og man kan legge inn lyd – og videofiler. Tankekart passer best å arbeide med på PC’en når skolen har digital satsing. Programmet kan prøves ut gratis i 30 dager, og finnes også som app! Bredtvet kompetansesenter har øvingsbaserte kurs i dette programmet fra tid til annen, så følg med på deres hjemmesider.


For elever med lærevansker kan programmet «Inspiration» brukes i det som kalles omvendt undervisning. Kort fortalt går dette ut på at undervisningen og det teorietiske legges i tankekartprogrammet som lyd- og/eller videofiler slik at barna kan se igjennom denne hjemme. Dermed får eleven mer tid til å jobbe med oppgaver på skolen, og elevene får også mer læringsstøtte på skolen, der læringsstøtten er.


Bjørgulf Høygaard sier at pedagogisk bruk av IKT er en stor utfordring for skolene, og lærere trenger kompetanse på området. Det er viktig for å bedre læringsutbyttet - spesielt vil elever som sliter med språk, lesing og skriving, oppleve mer mestring når de bruker de digitale verktøyene.

Treet som metafor ble brukt av flere forelesere, blant annet som en pedagogisk og presiserende funksjon til hvordan vi lærer. Språkutviklingen kan forstås ut fra treets bestanddeler, hvor røttene representerer det kognitive, sansemessige og følelsesmessige grunnlaget for språkutviklingen, mens stammen er språklige ferdigheter som språkforståelse og grammatikk. Greinene og bladene dreier seg om uttale av ord, grammatikalske nyanser og skriftspråklig mestring. Denne metaforen ble også brukt av Unni Espedal da hun snakket om observasjon av språk i daglig samspill. Hun fremhevet at språktilegnelse er en prosess der barnet utvikler språket i samspill med andre barn og voksne. Videre presenterte Espedal observasjonsverktøyet «TRAS» som gir kunnskap om barns språkutvikling i alderen 2-5 år innenfor åtte
språkområder, og gir grunnlag for å vurdere språkstimulering og tiltak for barn. Til slutt oppfordret Espedal tilhørerne til en refleksjon; - hvis man unnlater å systematisk observere alle barn, hvordan skal man velge ut de barna som ikke skal observeres? Det er kanskje noe å tenke på.

AD/HD hos barn i barnehagen ble presentert gjennom rollespill av Yuliya Haugland og Rita Tangen, under temaet; «Er ikke alle førskolebarn urolige og ukonsentrerte»? Tilhørerne fikk en gjennomgang av symptomer og atferdstrekk, tiltaksprinsipper knyttet til motivasjon, humør, oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet i dialogsform mellom de to. Målet var også å vise frem boken de to har skrevet om «Barn med ADHD i barnehagen, tilrettelegging for trivsel, lek og læring». Denne kom ut tidligere i år, og gir en god innføring og oversikt over dette temaet. Anbefales for leserne av INNSIKT som er opptatt av barn.

Tourettes syndrom (TS) presentert av Gidske Kvilhaug trakk mange tilhørere. Hun hadde en omfattende gjennomgang av TS, og viste til at TS ofte kan dreie seg om mer enn bare tics, og kan også innbære vansker med overfølsomhet for sanseinntrykk som berøring, lyder, lukter, stemmer og folkemengder. Mange har i tillegg overfølsomhet for indre stimuli, samt sterkere reaksjoner enn vanlig på stress.

Kvilhaug snakket også om det mange kanskje ikke er klar over, nemlig de «kognitive ticsene» som kan være i form av mentale ritualer, lyder i hodet eller ubehagelige tanker. Mennesker som plages av dette vil ofte være mer sårbare for påvirkning utenfra eller innenfra. Dette kan føre til sterke reaksjoner som for eksempel raseriutbrudd. Mange med TS har tics som også opptrer under søvn og gir dårlig søvnkvalitet.

En del barn med TS utvikler skolenekt, ofte veldig tidlig. Kvilhaugs beste råd er å gjøre en grundig kartlegging av eleven i hjemmet og på skolen før man legger opp til mål og innhold for behandling og tiltak.
Kvilhaug har skrevet boka «Barn og unge med Tourettes syndrom» som kom ut i 2011.


Boken Barn med ADHD i barnehagen
tilrettelegging for trivsel, lek og læring.

Barn med ADHD i barnehagen -bok-cover

Utgitt på kommuneforlaget,
isbn: 9788244620413
Kr 398,-

STATPED
Statped står for Statlig spesialpedagogisk støttesystem og gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner som skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring, samt tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Fra 1. januar 2013 er Statped én ny nasjonal etat inndelt i fire regioner (nord, midt, vest og sørøst) ledet av et hovedkontor i Oslo.

Hentet fra Statpeds hjemmeside www.statped.no