Avansert søk

10 siste artikler

Tilbud til familien når barn og unge har atferdsvansker

En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 2013 viste at mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger. I følge FHI strever 30 000 mellom 4 og 18 år med samhandling, og mange har behov for hjelp. Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten) tilbyr gratis tiltak til familier som har barn og unge med atferdsvansker.

Les mer

Gamle artikler - nye lesere

Artiklene som trykkes i Innsikt blir lagt ut på tidsskriftets hjemmeside. Det er ikke nødvendigvis slik at det er de nyeste artiklene som blir lest mest. Her kommer en oversikt over hvilke artikler som er mest populære.

Les mer

ADHD, spiseforstyrrelser og psykiatriske lidelser

Brasilianske forskere foreslår at pasienter som sliter med overvektsproblematikk rutinemessig skal undersøkes for ADHD.

Les mer

Langtidsvirkende metylfenidat til voksne med ADHD

Det har oppstått en økende erkjennelse av viktigheten av å diagnostisere og behandle ADHD hos voksne. Samtidig har mulighetene for medisinering til denne gruppen vært begrenset.

Les mer

Forskning om forvarsler

Forut for tics opplever de aller fleste med Tourettes syndrom (TS) eller kroniske tics påfallende ubehag. Betydningen av slike forvarsler og deres karakter er lite kjent og undersøkt. Med utgangspunkt i en amerikansk forskningsstudie av Reese et al. fra 2014, har vi sett nærmere på fenomenet ubehagelige forvarsler.

Les mer

Barn i fosterhjem har overhyppighet av psykiske lidelser

Når man ber fosterforeldre og lærere fylle ut et strukturert diagnostisk intervju finner man at barn som bor i fosterhjem har langt flere psykiske lidelser enn andre barn.

Les mer

Årlig ekspertsamling om AD/HD

En stor del av Norges eksperter på AD/HD møtes en gang i året på samlingen for ADHD Forskningsnettverk. Siden 2007 har en gruppe på rundt 45 personer møttes til konferansen der forskning på AD/HD i Norge er første og siste tema. På bildet ser vi deltakerne fra paneldebatten fra nettverkets samling våren 2012: Fra venstre: Pål Zeiner, Björn Kadesjö, Anne Halmøy, Astri Lundervold, Kirsten Skram og Kari Furu.

Les mer

Tanker fra en far - Fra brukerkurs om narkolepsi/hypersomni i Bodø

Et av kursene for familier med barn/ungdom med narkolepsi ble holdt i Bodø før sommeren i fjor. Tommy Nygård er en av de som har deltatt på NKs kurs for familier som har barn med narkolepsi. Her forteller han litt om hvordan det har vært.

Les mer

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Kjernevirksomheten i tjenestene skjer fremdeles på sentrene. NKSD er altså en samlet organisering av sentrene.

Les mer

Foreldre til barn med Tourettes syndrom

Foreldre til barn med Tourettes syndrom kan oppleve at omsorgsoppgavene er mer krevende enn mange andre. Det er uklart om dette skyldes det symptomatiske ved Tourettes syndrom i seg selv, eller skyldes andre samtidige vansker hos barnet. En ny amerikansk befolkningsstudie hevder at det kan være barnas tilleggsvansker, og ikke Tourettes syndrom i seg selv, som oppleves som mest krevende og stressende for disse foreldrene.

Les mer

Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Oslo universitetssykehus, Ullevål,
bygg 31 A, 4. etg,
Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO.
Tlf: 23016030
E-post: post.nk@ous-hf.no.
Nettsteder: www.innsikt.org / www.5-15.org / Logg inn